Grand Tour of Bendigo Urban Mining - Stage 3 (22/07/2018) Grand Tour of Bendigo Urban Mining - Stage 3 (22/07/2018)